Webs4U.nl bouwt en onderhoudt gebruiksvriendelijke websites, passend bij uw doel én uw doelgroep. Om dit te kunnen doen hebben we een beperkte hoeveelheid persoonlijke gegevens van u nodig. Het gaat dan bv. om gegevens, nodig om met u te communiceren, facturen te kunnen sturen, en om bestanden die u op uw website geplaatst wilt hebben.

Reacties

Deze site is bedoeld om u te laten zien hoe we werken, hoe klanten de samenwerking hebben ervaren, en om u een aantal websites te laten zien die door Webs4U.nl zijn ontworpen en gebouwd. Op deze site kunnen bezoekers geen reacties achterlaten.

Media

Gebruikte afbeeldingen op deze site zijn door u zelf beschikbaar gesteld. Voorkom dat u afbeeldingen ter beschikking stelt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. Heeft u afbeeldingen met locatiegegevens beschikbaar gesteld en wilt u deze laten vervangen, neemt u dan contact op via info@webs4u.nl.

Rechtsgrond

Door u verstrekte gegevens worden uitsltuitend gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst tot ontwerp/bouw/onderhoud van uw website.

Doel

Door u verstrekte gegevens worden uitsltuitend gebruikt voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Cookies

Webs4u.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Uw hosting provider doet dit mogelijk wel.

Geautomatiseerde besluitvorming

Webs4u.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Met wie we uw gegevens delen

Webs4u.nl verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We bewaren uw gegevens slechts zolang dat noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst tot ontwerp/bouw/onderhoud van uw website, of zolang voorgeschreven wordt voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Hoe we uw data beveiligen

Webs4u.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@webs4u.nl

Hosting van uw website gebeurt door derden en in opdracht van u. Uw hosting provider is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van uw website-bestanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Webs4u.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Omdat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden voor administratieve redenen en voor zover nodig ter uitvoering van de diensten van Webs4U.nl, betekent intrekking of verwijdering automatisch beëindiging van de overeenkomst.

U kunt daartoe bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@webs4u.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.